• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Automotive Core Tools ภาคปฏิบัติ

Started by Chigaru, April 18, 2024, 07:42:56 PM

Previous topic - Next topic

Chigaru

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Automotive Core Tools ภาคปฏิบัติ
(APQP & Control, PPAP, FMEA, MSA, SPC)วิทยากร: อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์หลักการและเหตุผล
                 การที่บริษัทในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์จะสามารถปรับปรุงด้านระบบคุณภาพให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องนําเอาระบบการบริหารจัดการด้าน IATF 16949:2016 มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการดำเนินการตามระบบ ก็คือ  ทางผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายๆ  บริษัท มักจะยังขาดทักษะความรู้เกี่ยวกับ เงื่อนไขของข้อกําหนดเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องนํามาปฏิบัติในระบบของ  IATF 16949:2016 หรือที่เรียกกันว่า Core Tools Technique  ซึ่งมักจะเป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนสําคัญที่จะเกิดข้อบกพร่องได้ง่าย  และพบบ่อยจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานของบริษัทที่เข้ามาตรวจประเมินองค์กร  ซึ่งเนื้อหาหลักของหลักสูตรนี้จะเน้นเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันกับ ข้อกำหนดของระบบ   โดยสามารถนําเอาหลักการของ Core Tools  และข้อกําหนดที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน New Model ให้เกิดมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามความต้องการขององค์กรวัตถุประสงค์ 1. เข้าใจข้อกำหนดต่างๆของ IATF 16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ core tools และการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง2. เข้าใจขั้นตอนของการดำเนินการ core tools แต่ละตัว3. ทราบแนวทางการตรวจประเมินตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ core tools แต่ละตัว4. เข้าใจในการประยุกต์ใช้ core tools เพื่อปรับปรุงคุณภาพเพิ่มผลผลิตผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม1. สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อกำหนดกับ Core tools ( APQP,PPAP,FMEA,MSA,SPC, + Control Plan) โดยผ่านการอธิบายโดยวิทยากรที่ปรึกษาพร้อมทั้งตัวอย่างประกอบคำบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม และการร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างการฝึกอบรม2. สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อกำหนดกับCore tools ( APQP,PPAP,FMEA,MSA,SPC, + Control Plan)3. แนวทางการปรับใช้ Core tools แต่ละตัวคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมงาน ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบ  รวมทั้งทีมงานบริหารNew Model  ทั้งนี้ควรประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆหัวข้อการฝึกอบรม1. ความหมายและความสำคัญของ Automotive Core Tools 2. แผนผังความเชื่อมโยง Core Tools กับข้อกำหนดISO/TS 16949:20093. เนื้อหาอบรมเชิงปฏิบัติการ : APQP and Control Plan  , PPAP , FMEA,MSA,SPC   +Workshop
 •  ลําดับขั้นตอนของกระบวนการ APQP ตั้งแต่  เฟสที่1 - เฟสที่5
 •  เป้าหมายการออกแบบกระบวนการผลิต
 •  ปัจจัยข้อมูลนําเข้าและผลลัพธ์ที่ได้
 •  การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต
 •  ลําดับขั้นตอนเอกสารที่จําเป็นและเงื่อนไขข้อจํากัดที่จําเป็นต้องมี
 •  ข้อจํากัดสถานการณ์ที่ต้องยื่น หรือ ต้องแจ้งเพื่อรับทราบ
 •  เทคนิคการทํา FMEA และลําดับขั้นตอน
 •  การกําหนดลําดับความสําคัญก่อน-หลังในการริเริ่มดําเนินการแก้ไข
 •  การปรับปรุงกระบวนการผลิต
 •  ความสัมพันธ์ระหว่างFMEAและControl Plan
 •  ความเข้าใจการใช้สถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการผลิต
 •  แผนภูมิควบคุมแบบ Variable , Attribute and other
 •  การปรับปรุงกระบวนการผ่านCp, CpK หรือPp, PpK
 •  การอ่านและตีความหมายแผนภูมิควบคุม
 •  ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ระบบการวัด
  • APQP :
  • PPAP
  • FMEA
  • SPC
  • MSA
 • การทบทวน Core Tools กรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม(Product and Process Change)
 • ปัญหา Core Tools จากการตรวจประเมินโดย CB  
แนวทางอบรม:  1.  สอนทฤษฎีและยกตัวอย่าง  2.  แบบฝึกหัดในแต่ละขั้นตอน  3.  สอบวัดความรู้ระยะเวลาการอบรม   จำนวน 2 วันรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Chanapot

บริษัทรับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ทุกประเภท สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-318-3151 หรือ ID Line@ : @761mvknp